Polityka Prywatności

Niniejsza „Polityka prywatności”, zwana dalej Polityką, została w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w firmie, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej. RODO)

Definicje:

1. Administrator Danych – Zofia Drohomirecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Tomasza 21, 31-020 Kraków, NIP:676-158-69-79, REGON: 120906940

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych

4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych

5. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów

6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

7. Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie

8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie

9. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika)

I. Postanowienia ogólne.

1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych wfirmie Pożegnanie zAfryką Zofia Drohomirecka, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane wzbiorach danych.

2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej
w siedzibie Administratora.

3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie doprzetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

4. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

a) odpowiednie do zagrożeń ikategorii danych objętych ochroną środki techniczne irozwiązania organizacyjne;

b) kontrolę inadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych;

c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony;

5. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

6. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku
z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.

2. Administrator nie przetwarza kategorii danych wymagających szczególnej ochrony, chyba że przetwarzanie takich danych jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

3. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw
i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

4. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

5.

III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie zobowiązującymi przepisami i zgodnie zustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka.

2. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.

b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.

c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach inieprzetwarzane dalej wsposób niezgodny z tymi celami.

d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

f) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.

h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa sięwszczególności:

a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, wktórych przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lubpodmiotom do tego nieupoważnionym;

c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;

d) niedopełnienie obowiązku zachowania wtajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie zzałożonym zakresem icelem ich zbierania;

f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lubnieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;

g) naruszenie praw osób, których dane sąprzetwarzane.

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,

5. Do obowiązków Administratora Danych wzakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,

b) każdy zprzetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania danych,

c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka w tajemnicy.

6. Pracownicy zobowiązani są do:

a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

b) przetwarzania iochrony danych osobowych zgodnie zprzepisami;

c) zachowania wtajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

d) zgłaszania incydentów związanych znaruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

IV. Obszar przetwarzania danych osobowych

1. Obszar, wktórym przetwarzane są Dane osobowe na terenie Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka, obejmuje pomieszczenia zlokalizowane w siedzibie firmy pod adresem Janowice 1, 32-020 Wieliczka.

2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności irozliczalności przetwarzanych danych

1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych iorganizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności iciągłości Przetwarzanych danych.

2. Zastosowane środki ochrony (techniczne iorganizacyjne) powinny być adekwatne dostwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów ikategorii danych, Środki obejmują:

a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać
w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie
w towarzystwie osoby upoważnionej.

b) Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.

d) Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.

e) Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci Firewall.

f) Wykonywanie kopii awaryjnych danych na …

g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem.

h) Zabezpieczenie dostępu do urządzeń Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka przy pomocy haseł dostępu.

i) Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

VI. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2 do niniejszej polityki

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia oincydencie także osobę, której dane dotyczą.

VII. Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych

1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO i tylko jeżeli są to dane, które może ujawnić bez naruszenia tajemnicy zawodowej Rzecznika Patentowego.

2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych. Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

IX. Postanowienia końcowe

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.

Newsletter

Zapisz się do biuletynu informacyjnego