Polityka prywatności

Niniejsza „Polityka prywatności”, zwana dalej Polityką, została w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w firmie, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej. RODO)

 Definicje:

 

1.             Administrator Danych – Zofia Drohomirecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Tomasza 21, 31-020 Kraków, NIP:676-158-69-79, REGON: 120906940

2.             Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

3.             System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych

4.             Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych

5.             Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów

6.             Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

7.             Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie

8.             Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie

9.             Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika)

 I.              Postanowienia ogólne.

 

1.             Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w firmie Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

2.             Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej
w siedzibie Administratora.

3.             Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

4.             Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

a)             odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne;

b)             kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych;

c)             monitorowanie zastosowanych środków ochrony;

5.             Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

6.             Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku
z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

 

II.           Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

 

1.             Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.

2.             Administrator nie przetwarza kategorii danych wymagających szczególnej ochrony, chyba że przetwarzanie takich danych jest niezbędne w celu  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

3.             Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw
i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

4.             W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

III.        Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 

1.             Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka.

2.             Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

a)           W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.

b)           Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.

c)           Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

d)          Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

e)           Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

f)            Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

g)           Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.

h)           Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

 

3.             Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

a)             naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

b)             udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;

c)             zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;

d)            niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

e)             przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

f)              spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;

g)             naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

 

4.             W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,

5.             Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

a)             pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,

b)             każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania danych,

c)             każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Pożegnanie z Afryką Zofia Drohomirecka w tajemnicy.

6.             Pracownicy zobowiązani są do:

a)             ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

b)             przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;

c)             zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

d)            zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

 

IV.        Obszar przetwarzania danych osobowych

 

1.

Newsletter

Zapisz się do biuletynu informacyjnego