Twój koszyk jest pusty

 

Regulamin


I. Postanowienia ogólne


Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym „Pożegnanie z Afryką” działającym pod adresem: www.pozegnanie.com. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:


  • Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę  „Pożegnanie z Afryką” Zofia Drohomirecka z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Tomasza 21, NIP 676-158-69-79, REGON 120906940
  • Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.
  • Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pozegnanie.com. Organizator zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
  • Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  • Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.
  • Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.
  • Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnie z niniejszym regulaminem.
  • Trwałym nośnikunależy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1. Zamawiający i Sprzedawca ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep Pożegnanie z Afryką, prowadzony przez firmę Pożegnanie z Afryką Z. Drohomirecka, zlokalizowany przy ul. św. Tomasza 21 w Krakowie.

Wydanie towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi czyli firmie kurierskiej , z którą Sprzedający ma podpisaną umowę o świadczenie usług. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że upoważnia kuriera do obioru towaru w jego imieniu.


2. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

 

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

 

5. Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień


1.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest:

a. wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail i ustalenia przez Zamawiającego hasła),

 

b. wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży,

 

c. oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu.

1.2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

1.3. w Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

1.4. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim.

1.5. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

1.6. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje przesłanie mu dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia.

2.1. w wyniku złożenia Zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Zamawiający, aby potwierdzić Zamówienie, zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

 

2.2. w przypadku Zamówienia dostarczanego za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

2.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną zwrotnej informacji zawierającej akceptację Zamówienia przez Zamawiającego.

 

3.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c. składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia dużej ilości Towaru, lub Towaru o stosunkowo dużej wartości.

4.1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach określonych na stronie internetowej Sklepu.

4.2. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

5. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu, podany także na stronie Sklepu.

6.1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

6.2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

6.5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie z okresu co najmniej ostatnich 3 miesięcy.

 

7.1. w razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia.

7.2. w przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

7.3. w razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy. Realizacja takiego Zamówienia nastąpi dopiero po zarejestrowaniu przez system Sklepu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty dopłaty.

 

8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostawy Towaru.

 

III. Zasady płatności


1. Dostępnymi w Sklepie formami płatności są:
a. gotówka - zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru.
b. karta kredytowa i karta płatnicza - zapłata w tej formie może nastąpić przy składaniu Zamówienia za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu. Płatność on-line kartą płatniczą może nastąpić jedynie, gdy posiadana przez Zamawiającego karta daje mu taką możliwość.

2.1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, kurier).

2.2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. w przypadku Towarów na wagę, dostawę uznaje się za zgodną z Zamówieniem, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi +/- 2%.

3. Koszty dostarczenia Towaru są zależne od wartości Zamówienia i są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

 

IV. Dostawa na terenie Polski


1. Dostawa towaru realizowana jest przy pomocy współpracującej firmy kurierskiej.

2.1. Zamawiający nie może dokonać zmiany terminu i miejsca realizacji Zamówienia podanych w formularzu Zamówienia.

2.2. w razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający.

3.1. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór Zamówienia.

3.2. w razie stwierdzenia uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności z Zamówieniem przesyłki, która została dostarczona przez kuriera, Zamawiający powinien odebrać przesyłkę i postępować w sposób określony w rozdziale VI, celem złożenia reklamacji, o której mowa w rozdziale VI poniżej.

3.3 Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej. W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletności, a także wątpliwości co do trzeźwości Zamawiającego kurier może odmówić wydania przesyłki.

V. Prawo odstąpienia od umowy


1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. Zamawiający przesyła wówczas na adres Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem. Koszt odesłania Towaru przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

1.2. w przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1.1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu cenę sprzedaży w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania Towaru.

2. w przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszeń, w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia oryginalnego opakowania, w szczególności opakowania Towaru, oświadczenie o odstąpieniu zostanie uznane za bezskuteczne, a Towar nie podlega zwrotowi.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1.1 ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

VI. Reklamacja towaru


1. w Sklepie dostępne są następujące formy składania reklamacji Towarów i tryby ich rozpatrywania:

- w razie dostarczenia Zamówienia przez kuriera - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji powinien skontaktować się ze Sklepem w sposób określony w rozdziale II pkt. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. o sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną

2. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

  

VII. Rękojmia


Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.

2. z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. w szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Zamawiającego.

3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

 

IX. Ochrona danych osobowych


1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę lub inny podmiot, któremu Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem realizacji Zamówienia, ale nie wyrażenie zgody pozbawia Zamawiającego możliwości otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez Sprzedawcę, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w Sklepie oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych 
poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

X. Postanowienia końcowe


1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.Newsletter

Zapisz się do biuletynu informacyjnego